%%%%%   
    %%%%%%%%%  
    %%%%%+::#%  
  %%%%%%%%+-:-#%  
 %#----+%%%*-:#%  
 %%%%=------=+%%%  
%=:=%%+-+%%%%%%%  
%+*%%%%%%%%=:-%%***%
%%%%%%%%%%%==*+%=:-%
 %%#%%**%%%*++%++% 
  ##+#*+%+#%%%%%% 
 %%%%%*+%%#-    
 %%%%%##%%#+-   
  %%:::-%%=:-#%  
  %%::-*%%*-::#%% 
  %%%=+%  %%%:*% 
 %%#=+#%%  %#**#% 
%%*==#%   %#--#% 
%+-+%%   %#+=#% 
%+-+%%   %#===*%%
%*+++%%   %#++++*%
%%%%%%%   %%%%%%%%

Simon Belmont

Simon Belmont