Shuffling

`Shuffling` animated ASCII

Animated the word shuffling.