oolb  |  inlb
----------|----------
     |  v1
     |  v1
     |  v1
  v2  |
  v2  |
  v2  

1. Start canary phase

Canary Validation